Меню
Особи, яким передаються персональні дані

Вступаючи у правовідносини із Банком Ви надаєте Банку безвідкличну та безумовну згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) Ваших персональних даних відповідно до законодавства України та Політики з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», та/або Ви як особа, що використовує найману працю, гарантуєте та підтверджуєте, що Вами отримано згідно із Законом згоду/дозвіл від Ваших уповноважених представників, працівників, інших осіб, персональні дані яких можуть стати та/або стали відомими Банку у зв’язку з наданням Вам фінансових послуг, на передачу Банку та на обробку Банком в рамках законодавства та відповідно до Політики з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» таких персональних даних, у тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ви зобов’язуєтеся вжити заходів в обсязі та в строки, визначені Законом з метою повідомлення Ваших уповноважених представників, працівників, інших осіб, персональні дані яких передано Вами чи отримані Банком у зв’язку наданням Вам фінансових послуг, про передачу їх персональних даних Банку, мету збору персональних даних таких осіб, правами, що надані їм законодавством у зв'язку із включенням їх персональних даних до бази персональних даних, з відомостями щодо володільця та розпорядника бази персональних даних, до якої Банком включено персональні дані, та щодо осіб, яким ці дані передаються згідно з Політикою з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Ваші персональні дані можуть надаватись органам державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону згідно з наданою Вами згодою на обробку персональних даних у порядку встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.